مدیریت پروژه

مدیریت پروژه
گسترش جوامع بشری و افزایش روزافزون نیازهای جهانی وبا توجه به محدودیت منابع , اجرای صحیح و سریع پروژه ها از اهمیت ویژه ایی برخوردار وسرآغازی جهت مدیریت علمی پروژه ها گردید .به عبارتی مدیریت پروژه , فرآیندی جهت دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده با توجه به 3 عامل محدود کننده ( زمان , هزینه و کیفیت ) میباشد لذا مدیریت پروژه یعنی :
“برنامه ریزی فعالیت ها ,سازماندهی , نظارت بر اجرا و هدایت پروژه در یک بازه زمانی مشخص وبا هزینه و کیفیت مد نظر”
در مدیریت پروژه روش‌هاو متدهای زیادی وجود دارد که باتوجه به نوع پروژه ,زمان و مکان اجرای پروژه و شرایط ویژه آن اتخاذ میگردد نحوه مدیریت پروژه تأثیر مستقیمی در رسیدن به اهداف آن دارد.رویکرد مدیریت پروژه یک رویکرد کاملاً اقتضایی ومتاثر از زمان و مکان و نوع پروژه میباشد ولی با فرموله کردن موضوع می‌توان از درست بودن تصمیم‌های گرفته شده اطمینان حاصل کرد.اولین سری استاندارد دانش مدیریت پروژه (Project Management Body Of Knowledge) که به اختصار PMBOK نامیده میشود توسط انجمن مدیریت پروژه APM در سال ۱۹۹۲ تدوین گردید و تاکنون ۴ بار بازنگری شده‌است. این استاندارد حاوی الزاماتی جهت مدیرت پروژه بوده که تضمین‌کننده رسیدن به اهداف پروژه‌ها می‌باشد. بر اساس PMBOK هر پروژه به ۵ مرحله آغازین، برنامه‌ریزی، اجرا، کنترل و اختتامیه تقسیم میگردد و این استاندارد برای اجرای موفق این ۵ مرحله توصیه وراهنمایی‌های کاربردی ارائه می دهد.نظر به نتایج موفق به دست آمده از اجرای پم‌باک سازمان جهانی استانداردسازی (ISO)اقدام به تدوین استاندارد جهانی ISO 10006 نمود و این استاندارد بین‌المللی در جهان جانشین موفقی برای سایر روش‌های مدیریت پروژه خواهد گردید. از استاندارد های دیگر در این زمینه میتوان به استاندارد . PRINCE 2 در اروپا اشاره نموداجرای این استانداردها به ویژه به شرکتهایی که پروژه‌های بزرگ صنعتی و عمرانی را اجرا می‌کنند یا در مناقصه‌های بین‌المللی شرکت می‌نمایند توصیه می‌شود.
حوزه های دانش مدیریت پروژه عبارتند از :
• یکپارچگی پروژه : نمایش فرآیند های مورد نیاز پروژه جهت اطمینان
• محدوده پروژه : بررسی محدودیت ها در فعالیت اعضای پروژه
• زمان پروژه : بررسی فرآیندها برای اطمینان از پایان سروقت پروژه
• هزینه پروژه : بررسی برای اطمینان از چارچوب بودجه مصوب برای اتمام پروژه
• کیفیت پروژه : بررسی ضرورتهای موثر در اجرای پروژه
• تدارکات پروژه : بررسی و فراهم کردن کالاو خدمات لازمه برای وجود در پروژه
• منابع انسانی پروژه: مشخص کننده نحوه بکارگیری افراد به بهترین شکل در پروژه
• ارتباطات پروژه : اطمینان از تولید جمع آوری انتشار و توزیع به موقع اطلاعات پروژه
• ریسک پروژه: فرآیندی است که واکنش در مقابل ریسک پروژه را کنترل و مدیریت می کند.

فهرست