ساخت داخل و بومي سازي
شركت اسپك در راستاي اهداف كلي شركت و با استفاده حداكثري از توانمندي سازندگان و توليدكنندگان داخلي خصوصاً شركت هاي دانش بنيان و همكاري مجتمع هاي پتروشيمي و پالايشگاهي و بهره گيري از مراكز علمي و تحقيقاتي كشور، توليد داخل مواد شيميايي و كاتاليست ها، اقلام و تجهيزات استراتژيك و مورد نياز صنايع كشور را پيگيري و اقدام مي نمايد.
برخي از دستاوردهاي شركت اسپك به شرح ذيل مي باشد :

فهرست