تاریخچه مدیریت شرکت اسپک

مسعود اسم خانی

1400

ابراهیم ضیایی

ابوالفضل خراط

1399

جلیل سبحانی

1387

ایرج حقیقی

1386

عبدالعلی نویدی

1378

داوودرضا ربانی

فهرست