بیانیه ماموریت ،چشم انداز اسپک نوین

ماموریت ما (Our Mission)

شركت طراحي مهندسي و تامين قطعات و مواد شيميايي صنايع پتروشيمي (SPEC) بعنوان قطب موثر  مديريت زنجيره  تامين صنعت  پتروشيمي كشور  با  رويكرد  ارزش  آفريني  ملي  از طريق  ارائه  راه حل هاي جامع  راهبري   بخش هاي   هدف گذاري  شده  از  شبكه  مهندسي  و تامين صنعت  پتروشيمي  را  بر عهده   دارد.

نظر به خصوصي سازي گسترده در صنايع پتروشيمي و با توجه به شرايط بازار و توانمند شدن بسياري از شركت ها و سازندگان داخلي كه از حمايت معنوي و فني شركت اسپك برخوردار بودند و نياز روزافزون واحدهاي صنعتي به ويژه طرح هاي دردست اجراي پتروشيمي، مديريت ارشد سازمان تصميم گرفته است، ضمن حفظ رسالت خود، خدمات خود را گسترش دهد و به همين منظور شركت اسپك نوين را در سازمان تعريف و برنامه هاي لازم جهت نيل به اهداف تعيين شده را تدوين نمايد.

چشم‌انداز ما (Our Vision)

فهرست